Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työ

Tyttöjen ja poikien Taloilla tehdään sukupuolisensitiivistä työtä. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset nuorten mieheksi tai naiseksi kasvamisessa. Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tunnistetaan erilaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja, mutta ei tueta toteuttamaan niitä kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.


Olet arvokas juuri sellaisena kuin olet

Sukupuolisensitiivisessä tyttö- ja poikatyössä tuetaan pohtimaan ja löytämään omannäköinen identiteetti ja olemisen tapa moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Käsitykset mieheydestä ja naiseudesta ovat moniulotteisia ja ristiriitaisiakin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla.

Oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä rohkaistaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään ja olemaan rohkeasti sellainen kuin itse on. Samalla pyritään vahvistamaan yhdessäolemisen taitoja ja tarjotaan mahdollisuus olla osa yhteisöä.


Erilaisia, samanlaisia, yhtä tärkeitä

Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan poikien ja tyttöjen erilaiset kasvun ja kehityksen erityiskysymykset ja tiedostetaan, että kasvun kipukohdat ovat pitkälti sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana. Samalla huomioidaan sukupuolten välisiä eroja niitä kuitenkaan arvottamatta.


Kulttuurisensitiivisyys huomioiden

Monikulttuurisuus johtaa helposti ajattelemaan, että kaikki maahanmuuttajat tai kansainvälisen taustan omaavat ihmiset ovat samanlaisia ja yhtenäinen ryhmä. Kuitenkin tämä samanlaisuus määrittyy suhteessa ”suomalaisuuteen”, joka otetaan usein itsestäänselvyytenä ja jätetään määrittelemättä. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä.

Sukupuolisensitiivisessä työssä tämä tarkoittaa sen huomioimista, että monikulttuuriset pojat tai tytöt eivät ole yhtenäinen ryhmä ja että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla saattaa olla erittäin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa.


Työntekijän uskallus pohtia itseään

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista ja omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua. Työntekijän itsetuntemusta ja kykyä tunnistaa ennakko-oletuksia voidaan pitää sukupuolisensitiivisen työn ammatillisena laatutekijänä.

Setlementti Tampereen sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työllä on pitkät perinteet. Tampereen Tyttöjen Talon lisäksi yhdistyksessä tehdään kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työtä miesten kansalaistalo Mattilassa ja Naisten kansainvälisessä tapaamispaikassa Naistarissa.